Evidence půdy

V rámci evidence půdy máte k dispozici moduly SPI-Info, Smlouvy, Platby, Majetek, Daně z nemovitostí, Bilance půdy, lze dokoupit modul Užívací vztahy

 • Prohlížení dat katastru
 • Vyhodnocení v mapě
 • Zpracování podkladů pro nákup půdy
 • Evidence nájemních (pachtovních) smluv
 • Směny pozemků s konkurencí a podnájemní smlouvy
 • Hromadný výpočet nájmu (pachtu)
 • Exporty výplat na poštu, do banky
 • Tvorba daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Evidence parcel pod bloky – dokladování právního důvodu užívání
 • Audit evidence půdy, překryv bloků a parcel
 • Správa majetku

Modul SPI-Info prohlíží popisná a grafická data katastru nemovitostí. Některé katastrální mapy je možné získat zdarma. Vybrané informace lze zobrazit v mapě (katastrální mapa, mapa půdních bloků, letecké snímky). Možnost prohlížení rastrových map (naskenované PK a KN mapy) nad mapou PB. Lze provést propojení na parcelní čísla - pak mapa funguje velice podobně jako DKM. Údaje z SPI-Info jsou plně propojeny s dalšími moduly programu GC ÚPRAVY® (Smlouvy, Daně, Užívací vztahy...).


Ukázka SPI   Ukázka SPI

SPI-Info zobrazuje následující údaje

 • List vlastnictví
 • Parcelní číslo
 • Vlastníka s podílem a adresou
 • Prohlíží parcely v mapě
 • Zobrazuje bonitu
 • Doplňkové údaje – nabývací tituly, zástavní práva, apod.


Modul Smlouvy eviduje nájemní (pachtovní) smlouvy s jednoznačnou vazbou na data katastru nemovitostí, proto je při zadávání hodnot do smluv přísně dodržováno členění dle katastrálních území a jednotlivých listů vlastnictví s jednotným zobrazením všech spoluvlastníků zvoleného listu vlastnictví. Tento systém umožňuje průběžnou kontrolu a přebírání údajů ze souboru popisných informací pouhým označením požadovaných parcel bez nutnosti přepisovat údaje ručně.

Výpočet výše pachtovného probíhá automaticky dle nastaveného způsobu ocenění. Pro tisk smluv lze nastavit libovolné šablony, které lze doplnit o předdefinovaná makra. Údaje ze smluv lze přehledně vyhodnotit v mapě nebo porovnat s aktuálním stavem katastru nemovitostí. Po importu aktuálních dat KN provede program kontrolu údajů již dříve zadaných do smluv.

Evidence smluv   Vyhodnocení v mapě

Modul Smlouvy eviduje následující údaje

 • Pachtovní (podpachtovní) smlouvu navázanou na list vlastnictví, vlastníky dle podílu
 • Celkovou výměru smlouvy a výměru vlastníků dle podílu
 • Celkové nájemné a nájemné dle podílů
 • Parcely
 • Vyhodnocuje parcely smluv v mapě
 • Generuje text smlouvy s načtenými údaji ze smluv


Modul Platby lze automatizovaně naplnit z modulu Smlouvy nebo Majetkové podíly. Výsledkem je automatické zpracování výplat pachtovného, export dat do systému České pošty pro automatizované zpracování poštovních poukázek, pro homebanking a řada kontrolních tisků výplatních sestav.

Ukázka evidence půdních bloků   Příprava osevního plánu

Modul Platby prohlíží a eviduje následující údaje

 • Vlastníka s adresou poštovní nebo smluvní
 • Způsob ocenění
 • Návrhy a výplaty pachtu za jednotlivé roky
 • Exportuje data pro výplatu poštou nebo bankou


Modul Majetek eviduje veškerý váš movitý i nemovitý majetek (pozemky, budovy, vozidla a ostatní). Nemovitosti lze prohlížet v mapě, k dispozici je možnost ukládání dokumentů a fotografií v kartě majetku. Uložíte všechny osoby k majetku (vlastníky, nájemce, správce), využití a cenu majetku (nákupní cena, náklady, prodejní cena). Můžete si zaznamenat úkoly spojené s daným majetkem (revize, kontroly, technické prohlídky apod.) případně další poznámky. K dispozici jsou i tiskové výstupy (karta majetku, různé přehledy). Leták modulu si můžete stáhnout zde.Modul Daně z nemovitostí umožňuje evidenci a přípravu daňového přiznání k dani z věcí nemovitých dle zákona č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Naplnění daňového přiznání je možné provést hromadně importem z dat katastru (modul SPI-Info), z modulu Smlouvy nebo Užívací vztahy. Modul obsahuje také nástroje pro kontrolu dat vůči údajům z katastru. Daňové přiznání je možné odeslat i elektronicky.

Vyplnění daně z parcel   Vyplnění daně ze staveb

Modul Bilance půdy slouží k pokročilému vyhodnocení užívání parcel pod bloky.


V rámci modulů Evidence půdy lze také řešit agendu Honebních společenstev definovanou zákonem č. 449/2001. Využít lze modulu SPI Info a dat katastru nemovitostí pro identifikaci vlastníků v honitbě a modulu Smlouvy, případně Platby pro evidenci nájmů a plateb jednotlivých vlastníků v honitbě. Pro mapové analýzy v rámci honitby je možné použít modul GC Mapa.Modul Užívací vztahy eviduje půdní bloky a parcely dle LPIS v rámci IACS (Integrovaný administrativní a kontrolní systém), obsahuje také mapovou prohlížečku, kde lze zobrazit půdní bloky, katastrální mapu nebo letecké snímky. Import a aktualizace dat v modulu (verze půdních bloků) lze provést z Portálu farmáře.

Umožňuje sledovat agronomické a agrotechnické operace, porovnává polohu skutečného užívání v půdních blocích (honech) a jejich výměr s polohou pozemků jednotlivých vlastníků pod nimi.

Ukázka evidence půdních bloků   Ukázka evidence půdních bloků

Modul Užívací vztahy vyhodnocuje a zapisuje následující údaje

 • Půdní bloky - evidence půdních bloků, historie, omezení na bloku
 • Karta honu - kompletní přehled o operacích na půdním bloku
 • Karta dne - přehled o činnostech na všech půdních blocích ve zvolený den
 • Bilance živin - bilance přívodu a odběru živin
 • Plodiny - přehled plodin
 • Osiva - evidence osiv
 • Produkce - sklizeň a vážní deník
 • Hnojení - přehled hnojení
 • Agrochemické zkoušení půd - evidence obsahu živin v půdě
 • Ochrana - použití přípravků k ochraně půdy, rostlin
 • Škody - plevele, choroby, škůdci
 • Práce - pracovní činnosti, zelená nafta
 • Počasí - přehled teplot a srážek
 • Ekologické zemědělství - evidenční karty pozemku
 • Dotace - přehled dotací
 • Sklady - skladové hospodářství
 • Statistika plodin a přípravků
Nedostupnost služby hot-line
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude služba hot-line v pondělí 4. 7. 2016 nedostupná. více ...

Dotační metodika 2016
Užitečnou pomůckou při vyplňování a podávání žádostí o dotace je aktuální Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb pro rok 2016 více ...

TECHAGRO 2016
Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, který se uskuteční ve dnech 3. – 7. 4. 2016. Najdete nás v Brně na Výstavišti, v pavilonu B, stánek 009 (společný stánek s Agriprintem). více ...

Setkání uživatelů 2016
Děkujeme všem uživatelům, kteří se zúčastnili Setkání v Tetčicích, Olomouci nebo Berouně. více ...

Setkání pro uživatele SW GC ÚPRAVY
Po roce jsme pro Vás opět připravili každoroční setkání uživatelů, které se koná v Berouně u Prahy – Hotel na Ostrově, v Tetčicích u Brna – Hotel u Crlíků a v Olomouci – nově v Aule Pedagogické fakulty. více ...

Omezení služby hot-line v době Vánoc.
Ve dnech 18.12.2015 a od 23.12.2015 do 3.1.2016 nebude služba hot-line aktivní vzhledem k celofiremní dovolené. Všem našim zákazníkům přejeme klidné svátky a mnoho úspěchů v novém roce 2016. více ...